Bài viết hướng dẫn giải toán 6 tập 1 trang 124

Những nội dung dưới đây gồm các phần:

  • Ôn tập các kiến thức cơ bản của bài học
  • Nắm được cách làm và tham khảo đáp án các bài tập

Sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức của bài học Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài và giải bài tập trang 124 SGK Toán 6 tập 1 được tốt hơn.

Cùng bắt đầu!

Lý thuyết Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Vẽ đoạn thẳng trên tia

  • Cách 1: Dùng  thước đo có chia khoảng (tương tự như đo đoạn thẳng)
  • Cách 2: Dùng compa.

Nhận xét: Trên tia \(Ox\) bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm \(M\) sao cho \(OM=a\) (đơn vị độ dài)

Dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm khác

Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

Giải bài tập trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 trang 124 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1:

Bài 53 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\)  

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\)

+) Để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài của chúng.

Bài giải

bai 53 trang 124

Trên tia \(Ox\) có \(2\) điểm \(M,N\) mà \(OM < ON\, ( 3cm<6cm)\) nên điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\). 

Do đó: \(OM+MN=ON\);

Suy ra \(MN=ON-OM= 6-3=3(cm).\) 

Ta thấy \(OM=3cm\) và \(MN=3cm\) 

Nên \(OM=MN\,(=3cm). \)

Bài 54 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nhận xét: Trên tia \(Ox, OM = a, ON = b,\) nếu \(0 < a < b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\)

Bài giải

Bài 54 trang 124

Ta có \(A,B,C\) thuộc tia \(Ox\) và \(OA=2cm , OB=  5cm, OC=8 cm\).

Vì \(OA<OB\) \((2cm<5cm)\) nên \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) do đó: \(OA+AB=OB\) suy ra \(BA=OB-OA=5-2=3cm\)

Vì \(OB<OC\) \((5cm<8cm)\) nên \(B\) nằm giữa \(O\) và \(C\) do đó: \(OB+BC=OC\) suy ra \(BC=OC-OB=8-5=3cm\)

Ta có: \(BA=3cm\) và \(BC=3cm\) 

Suy ra \(BC=BA\,(=3cm).\)

Bài 55 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

Bài giải

Có hai trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp 1: (A) nằm giữa (O) và (B).

Ta có: (OB=OA+ AB=8 +2 =10 cm).

bai 55 trang 124 hinh 1
  • Trường hợp 2: (B) nằm giữa (O) và (A).

Ta có: (OB+ BA= OA)

Suy ra (OB=OA-BA \Rightarrow OB= 8 – 2 = 6(cm)).

bai 55 trang 124 hinh 2

Vậy bài toán có hai đáp số là (10 cm) và (6 cm).

Bài 56 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

+ Trên tia \(Ox\) có \(OM=a;ON=b\). Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\)

+ Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì \(AM + MB = AB.\)

Bài giải

a)

bai 56 trang 124

Trên tia (AB) có hai điểm (C,B) mà (AC< AB\, (1cm<4cm)) nên (C ) nằm giữa hai điểm (A) và (B).

Do đó: (AC+ CB= AB) suy ra (CB=AB-AC= 4-1= 3(cm))

b)

bai 56 trang 124 hinh 2

Điểm (D) thuộc tia đối của tia (BC) nên điểm (B) nằm giữa (C) và (D).

Do đó: (CD = CB+BD=3+2=5(cm).)

Bài 57 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

+ Trên tia \(Ox\) có \(OM=a;ON=b\). Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\)

+ Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì \(AM + MB = AB.\)  

Bài giải

bai 57 trang 124

a, Vì điểm \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\) nên \(AB+BC = AC\)

Suy ra \(AB=AC – BC = 5 – 3 = 2 (cm)\).

b) Trên tia \(BC\) có hai điểm \(C, D\) mà \(BC=3cm, BD=5cm\) suy ra \(BC< BD\,(3cm<5cm)\)

Do đó \(C\) nằm giữa \(B\) và \(D\).

Suy ra \(BC+CD= BD\)

\( \Rightarrow CD=BD – BC= 5 -3 = 2(cm).\)

Ta có: \(AB=2cm\) và \(CD=2cm\)

Nên \(AB=CD\,(= 2cm)\).

Bài 58 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Sử dụng thước thẳng hoặc compa.

Bài giải

Cách 1: Dùng thước kẻ

    + Vẽ tia Ax bất kì

   + Đặt cạnh thước (phần có vạch đo kích thước) nằm trên tia Ax sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc A của tia.

   + Vạch số 3,5cm của thước sẽ cho ta điểm B. Đoạn thẳng AB là đoạn thẳng cần vẽ.

bai 58 trang 124 cach ve 1

Cách 2: Dùng thước kẻ và compa 

   + Vẽ đường thẳng a bất kì. 

   + Trên đường thẳng a lấy một điểm A bất kì. Dùng compa quay một vòng tròn tâm A, bán kính 3,5cm.

   + Đường tròn sẽ cắt đường thẳng a tại 2 điểm. Hai điểm này sẽ là điểm B cần tìm (bạn chọn lấy điểm nào cũng được).

bai 58 trang 124 cach ve 2

Bài 59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Hướng dẫn

Trên tia \(Ox, OM = a, ON = b,\) nếu \(0 < a < b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\)

Bài giải

bai 59 trang 124

Vì cả 3 điểm \(M, N, P\) đều nằm trên tia Ox mà \(OM  < ON  < OP \) (do \(2cm<3cm<3,5cm)\) nên điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 tập 1 trang 126

Trên đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải toán 6 tập 1 trang 124 chi tiết được TuyểnSinhAZ biên soạn với mong muốn giúp các em học tốt môn Toán lớp 6.