Bài viết hướng dẫn giải toán 6 tập 2 trang 8

Những nội dung dưới đây gồm các phần:

  • Ôn tập các kiến thức cơ bản của bài học
  • Nắm được cách làm và tham khảo đáp án các bài tập

Sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức của bài học Phân số bằng nhau và giải bài tập trang 8 SGK Toán 6 tập 2 được tốt hơn.

Cùng bắt đầu!

Lý thuyết hai phân số bằng nhau

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu \(a.d = b.c\)  (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ: \( – \dfrac{3}{4} =  – \dfrac{9}{{12}}\) vì \(\left( { – 3} \right).12 = 4.\left( { – 9} \right) = \left( { – 36} \right)\)

Giải bài tập trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm và lời giải các bài 6, 7 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2:

Bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Áp dụng: Lý thuyết hai phân số bằng nhau

Bài giải

\(a) \,\, \dfrac{x}{7} = \dfrac{6}{21}\)

Suy ra:

 \(\begin{align} x.21 &= 7 . 6 \\ 21x &= 42 \\ x &= 42 : 21 \\ x &= 2 \end{align}\)

\(b) \,\, \dfrac{-5}{y} = \dfrac{20}{28}\)

Suy ra:

\(\begin{align} -5 . 28 &= y . 20 \\ -140 &= 20y \\ y &= -140 : 20 \\ y &= -7 \end{align}\)

Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn

Áp dụng: Lý thuyết hai phân số bằng nhau

Bài giải

\(a) \,\, \dfrac{1}{2} = \dfrac{\Box}{12} \\ \begin{align} \Rightarrow 1 . 12 &= 2 . \Box \\ 12 &= 2.\Box \\ \Box &= 12 : 2 \\ \Box &= 6 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{1}{2} = \dfrac{6}{12}\)

\(b) \,\, \dfrac{3}{4} = \dfrac{15}{\Box} \\ \begin{align} \Rightarrow 3 . \Box &= 4 . 15 \\ 3 . \Box &= 60 \\ \Box &= 60 : 3 \\ \Box &= 20 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{3}{4} = \dfrac{15}{20}\)

\(c) \,\, \dfrac{\Box}{8} = \dfrac{-28}{32} \\ \begin{align} \Rightarrow \Box . 32 &= 8 . (-28) \\ \Box . 32 &= -224 \\ \Box &= -224 : 32 \\ \Box &= -7 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{-7}{8} = \dfrac{-28}{32}\)

\(d) \,\, \dfrac{3}{\Box} = \dfrac{12}{-24} \\ \begin{align} \Rightarrow 3 . (-24) &= \Box . 12 \\ -72 &= \Box . 12 \\ \Box &= -72 : 12 \\ \Box &= -6 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{3}{-6} = \dfrac{12}{-24}\)

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 tập 2 trang 9

Trên đây là những kiến thức quan trọng và hướng dẫn giải toán 6 tập 2 tr 8 chi tiết được TuyểnSinhAZ biên soạn với mong muốn giúp các em học tốt môn Toán lớp 6.