Toán 8 – Để học tốt môn Toán lớp 8

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 8 sách giáo khoa, sách bài tập đại số và hình học 8 giúp bạn học tốt hơn.

Toán lớp 8 phần Đại số

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8.

Chương 1: Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức

Chương 2: Phân Thức Đại Số

Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

 • Bài 1. Mở đầu về phương trình
 • Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • Bài 4. Phương trình tích
 • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Chương 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

 • Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Bài 3. Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Toán lớp 8 phần Hình học

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần Hình học trong sách giáo khoa Toán 8.

Chương 1: Tứ Giác

Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

 • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
 • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
 • Bài 3. Diện tích tam giác
 • Bài 4. Diện tích hình thang
 • Bài 5. Diện tích hình thoi
 • Bài 6. Diện tích đa giác

Chương 3: Tam Giác Đồng Dạng

 • Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác
 • Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let
 • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

 • Bài 1. Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Bài 4. Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
 • Bài 9. Thể tích của hình chóp đều