Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) : Lý thuyết và giải bài tập đồ thị của hàm số y=ax+b

Lý thuyết hàm số y = ax + b (a ≠ 0), các dạng toán tập thường gặp và giải bài tập trang 51 SGK Toán 9 tập 1 Đồ thị hàm số y=ax+b lý thuyết Các kiến thức quan trọng cần ghi nhớ: Đồ thị hàm số y = ax + b\, (a ≠

Hàm số bậc nhất : Lý thuyết và giải bài tập hàm số bậc nhất

Lý thuyết hàm số bậc nhất, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập trang 48 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết hàm số bậc nhất Định nghĩa Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y = ax + b,\) trong đó \(a, b\) là những

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lý thuyết nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập trang 44, 45 và 46 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số Khái niệm hàm số  * Định nghĩa: Nếu

Căn bậc ba : Lý thuyết và giải bài tập căn bậc ba

Lý thuyết căn bậc ba, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập căn bậc ba trang 36 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết căn bậc ba Các kiến thức quan trọng cần ghi nhớ Định nghĩa  + Căn bậc ba của một số a là số x sao cho \(x^3=a\)

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Lý thuyết rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập trang 32 và 33 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai Các kiến thức quan trọng cần ghi nhớ:    Khi thực hiện rút gọn biểu

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lý thuyết biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập trang 27 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Các kiến thức quan trọng cần ghi nhớ: Đưa thừa số

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập trang 18 và 19 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương Các kiến thức quan trọng cần ghi nhớ: Định lí  Với số \(a\)

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lý thuyết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập trang 14 và 15 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Các kiến thức quan trọng mà bạn cần ghi nhớ: Định lí Với

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √a2 = a

Lý thuyết căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √a2 = a, các dạng toán tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập căn thức bậc hai và hằng đẳng thức. Lý thuyết căn thức bậc hai và hằng đẳng thức Các kiến thức trọng tâm về căn thức bậc hai và hằng đẳng

Căn bậc hai : Lý thuyết và giải bài tập căn bậc 2

Lý thuyết căn bậc 2 và các dạng bài tập thường gặp. Hướng dẫn giải bài tập căn bậc hai trang 6 SGK Toán 9 tập 1 Lý thuyết căn bậc hai Các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ Căn bậc hai số học Nhắc lại  Ở lớp 7, ta đã biết: + Căn bậc