Toán 7 – Để học tốt môn Toán lớp 7

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 7 sách giáo khoa, sách bài tập đại số và hình học 7 giúp bạn học tốt hơn.

Toán lớp 7 phần Đại số

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 7.

Chương 1: Số Hữu Tỉ. Số Thực

 • Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
 • Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
 • Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 • Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
 • Bài 7. Tỉ lệ thức
 • Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Bài 10. Làm tròn số
 • Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 • Bài 12. Số thực

Chương 2: Hàm Số Và Đồ Thị

 • Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Bài 5. Hàm số
 • Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
 • Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Chương 3: Thống Kê

 • Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
 • Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
 • Bài 3. Biểu đồ
 • Bài 4. Số trung bình cộng

Chương 4: Biểu Thức Đại Số

 • Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
 • Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
 • Bài 3. Đơn thức
 • Bài 4. Đơn thức đồng dạng
 • Bài 5. Đa thức
 • Bài 6. Cộng, trừ đa thức
 • Bài 7. Đa thức một biến
 • Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến
 • Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Toán lớp 7 phần Hình học

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần Hình toán 7.

Chương 1: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song

 • Bài 1. Hai góc đối đỉnh
 • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 • Bài 4. Hai đường thẳng song song
 • Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
 • Bài 6. Từ vuông góc đến song song
 • Bài 7. Định lí

Chương 2: Tam Giác

 • Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
 • Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
 • Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
 • Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
 • Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
 • Bài 6. Tam giác cân
 • Bài 7. Định lí Py-ta-go
 • Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Chương 3: Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Tam Giác. Các Đường Đồng Quy Của Tam Giác

 • Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 • Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 • Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
 • Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc
 • Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác