Toán 9 – Để học tốt môn Toán lớp 9

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán 9 sách giáo khoa, sách bài tập đại số và hình học 9 giúp bạn học tốt hơn.

Toán lớp 9 phần Đại số

Kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 9.

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

 • Bài 1. Căn bậc hai
 • Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Bài 5. Bảng Căn bậc hai
 • Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 • Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
 • Bài 9. Căn bậc ba

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

 • Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • Bài 2. Hàm số bậc nhất
 • Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
 • Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

 • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
 • Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

Chương 4: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

 • Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
 • Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
 • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
 • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán lớp 9 phần Hình học

Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

 • Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Bài 3. Bảng lượng giác
 • Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Chương 2: Đường Tròn

 • Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 • Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 • Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Chương 3: Góc Với Đường Tròn

 • Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
 • Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
 • Bài 3. Góc nội tiếp
 • Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 • Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
 • Bài 6. Cung chứa góc
 • Bài 7. Tứ giác nội tiếp
 • Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
 • Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 • Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

 • Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 • Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu