Toán lớp 2 – Để học tốt môn Toán lớp 2

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài lớp 2 sách giáo khoa, vở bài tập giúp bạn học tốt và đạt điểm cao môn Toán lớp 2

Toán lớp 2 chương 1: Ôn tập và bổ sung

 • Ôn tập các số đến 100 (trang 3)
 • Ôn tập các số đến 100 (trang 4)
 • Số hạng-Tổng (trang 5)
 • Luyện tập trang 6
 • Đề-xi-mét (trang 7)
 • Luyện tập trang 8
 • Số bị trừ – Số trừ – Hiệu (trang 9)
 • Luyện tập trang 10
 • Luyện tập chung trang 10 (trang 10, 11)
 • Luyện tập chung trang 11

Toán lớp 2 chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 • Phép cộng có tổng bằng 10 (trang 12)
 • 26 + 4 ; 36 + 24 (trang 13)
 • Luyện tập trang 14
 • 9 cộng với một số: 9 + 5 (trang 15)
 • 29 + 5 (trang 16)
 • 49 + 25 (trang 17)
 • Luyện tập trang 18
 • 8 cộng với một số: 8 + 5 (trang 19)
 • 28 + 5 (trang 20)
 • 38 + 25 (trang 21)
 • Luyện tập trang 22
 • Hình chữ nhật – Hình tứ giác (trang 23)
 • Bài toán về nhiều hơn (trang 24)
 • Luyện tập trang 25
 • 7 cộng với một số: 7 + 5 (trang 26)
 • 47 + 5 (trang 27)
 • 47 + 25 (trang 28)
 • Luyện tập trang 29
 • Bài toán về ít hơn (trang 30)
 • Luyện tập trang 31
 • Ki-lô-gam (trang 32)
 • Luyện tập trang 33
 • 6 cộng với một số: 6 + 5 (trang 34)
 • 26 + 5 (trang 35)
 • 36 + 15 (trang 36)
 • Luyện tập trang 37
 • Bảng cộng (trang 38)
 • Luyện tập trang 39
 • Phép cộng có tổng bằng 100 (trang 40)
 • Lít (trang 41, 42)
 • Luyện tập trang 43
 • Luyện tập chung trang 44

Toán lớp 2 chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 • Tìm một số hạng trong một tổng (trang 45)
 • Luyện tập trang 46
 • Số tròn chục trừ đi một số (trang 47)
 • 11 trừ đi một số: 11 – 5 (trang 48)
 • 31 – 5 (trang 49)
 • 51 – 15 (trang 50)
 • Luyện tập trang 51
 • 12 trừ đi một số: 12 – 8 (trang 52)
 • 32 – 8 (trang 53)
 • 52 – 28 (trang 54)
 • Luyện tập trang 55
 • Tìm số bị trừ (trang 56)
 • 13 trừ đi một số: 13 – 5 (trang 57)
 • 33 – 5 (trang 58)
 • 53 – 15 (trang 59)
 • Luyện tập trang 60
 • 14 trừ đi một số: 14 – 8 (trang 61)
 • 34 – 8 (trang 62)
 • 54 – 18 (trang 63)
 • Luyện tập trang 64
 • 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (trang 65)
 • 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9 (trang 66)
 • 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 (trang 67)
 • Luyện tập trang 68
 • Bảng trừ (trang 69)
 • Luyện tập trang 70
 • 100 trừ đi một số (trang 71)
 • Tìm số trừ (trang 72)
 • Đường thẳng (trang 73)
 • Luyện tập trang 74
 • Luyện tập chung trang 75
 • Ngày, giờ (trang 76, 77)
 • Thực hành xem đồng hồ (trang 78)
 • Ngày, tháng (trang 79)
 • Thực hành xem lịch (trang 80)
 • Luyện tập chung trang 81 (trang 81)

Toán lớp 2 chương 4: Ôn tập

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (trang 82)
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) – Tiết 1 (trang 83)
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) – Tiết 2 (trang 84)
 • Ôn tập về hình học (trang 85)
 • Ôn tập về đo lường (trang 86, 87)
 • Ôn tập về giải toán (trang 88)
 • Luyện tập chung trang 88
 • Luyện tập chung trang 89
 • Luyện tập chung trang 90

Toán lớp 2 chương 5: Phép nhân và phép chia

 • Tổng của nhiều số (trang 91)
 • Phép nhân (trang 92, 93)
 • Thừa số – Tích (trang 94)
 • Bảng nhân 2 (trang 95)
 • Luyện tập trang 96
 • Bảng nhân 3 (trang 97)
 • Luyện tập trang 98
 • Bảng nhân 4 (trang 99)
 • Luyện tập trang 100
 • Bảng nhân 5 (trang 101)
 • Luyện tập trang 102
 • Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc (trang 103)
 • Luyện tập trang 104
 • Luyện tập chung trang 105
 • Luyện tập chung trang 106
 • Phép chia (trang 107, 108)
 • Bảng chia 2 (trang 109)
 • Một phần hai (trang 110)
 • Luyện tập trang 111
 • Số bị chia – Số chia – Thương (trang 112)
 • Bảng chia 3 (trang 113)
 • Một phần ba (trang 114)
 • Luyện tập trang 115
 • Tìm một thừa số của phép nhân (trang 116)
 • Luyện tập trang 117
 • Bảng chia 4 (trang 118)
 • Một phần tư (trang 119)
 • Luyện tập trang 120
 • Bảng chia 5 (trang 121)
 • Một phần năm (trang 122)
 • Luyện tập trang 123
 • Luyện tập chung trang 124
 • Giờ, phút (trang 125, 126)
 • Thực hành xem đồng hồ (trang 126)
 • Luyện tập trang 127
 • Tìm số bị chia (trang 128)
 • Luyện tập trang 129
 • Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác (trang 130)
 • Luyện tập trang 131
 • Số 1 trong phép nhân và phép chia (trang 132)
 • Số 0 trong phép nhân và phép chia (trang 133)
 • Luyện tập trang 134
 • Luyện tập chung trang 135
 • Luyện tập chung trang 136

Toán lớp 2 chương 6: Các số trong phạm vi 100

 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn (trang 137, 138)
 • So sánh các số tròn trăm (trang 139)
 • Các số tròn chục từ 110 đến 200 (trang 141)
 • Các số từ 101 đến 110 (trang 143)
 • Các số từ 111 đến 200 (trang 145)
 • Các số có ba chữ số (trang 147)
 • So sánh các số có ba chữ số (trang 149)
 • Luyện tập trang 149
 • Mét (trang 150)
 • Ki-lô-mét (trang 151, 152)
 • Mi-li-mét (trang 153)
 • Luyện tập trang 154
 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (trang 155)
 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 156)
 • Luyện tập trang 157
 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (trang 158)
 • Luyện tập trang 159 (trang 159)
 • Luyện tập chung trang 160
 • Tiền Việt Nam (trang 162, 163)
 • Luyện tập trang 164
 • Luyện tập chung trang 165
 • Luyện tập chung trang 166
 • Luyện tập chung trang 167

Toán lớp 2 chương 7. Ôn tập cuối năm

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (trang 168)
 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (trang 169)
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (trang 170)
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (trang 171)
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (trang 172)
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) (trang 173)
 • Ôn tập về đại lượng (trang 174)
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 175)
 • Ôn tập về hình học (trang 176, 177)
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (trang 177, 178)
 • Luyện tập chung trang 178
 • Luyện tập chung trang 180
 • Luyện tập chung trang 180, 181
 • Luyện tập chung trang 181