Toán lớp 3 – Lý thuyết và giải bài tập toán lớp 3

Kiến thưc lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập…giúp bạn học tốt và đạt điểm cao môn Toán lớp 3

Toán lớp 3 chương 1: Ôn tập và bổ sung

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 • Luyện tập trang 4
 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Luyện tập trang 6
 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Luyện tập trang 8
 • Ôn tập các bảng nhân
 • Ôn tập các bảng chia
 • Luyện tập trang 10
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về giải toán
 • Xem đồng hồ
 • Xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 17
 • Luyện tập chung trang 18

Toán lớp 3 chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 • Bảng nhân 6
 • Luyện tập trang 20
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
 • Luyện tập trang 23
 • Bảng chia 6
 • Luyện tập trang 25
 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 • Luyện tập trang 26
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang 28
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Luyện tập trang 30
 • Bảng nhân 7
 • Luyện tập trang 32
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Luyện tập trang 34
 • Bảng chia 7
 • Luyện tập trang 36
 • Giảm đi một số lần
 • Luyện tập trang 38
 • Tìm số chia
 • Luyện tập trang 40
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke
 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
 • Bảng đơn vị đo độ dài
 • Luyện tập trang 46
 • Thực hành đo độ dài
 • Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 49
 • Bài toán giải bằng hai phép toán
 • Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 52
 • Bảng nhân 8
 • Luyện tập trang 54
 • Nhân só có ba chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập trang 56
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Luyện tập trang 58
 • Bảng chia 8
 • Luyện tập trang 60
 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 • Luyện tập trang 62
 • Bảng nhân 9
 • Luyện tập trang 64
 • Gam
 • Luyện tập trang 67
 • Bảng chia 9
 • Luyện tập trang 69
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Giới thiệu bảng nhân
 • Giới thiệu bảng chia
 • Luyện tập trang 76
 • Luyện tập chung trang 77
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80
 • Luyện tập trang 81
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81
 • Luyện tập trang 82
 • Luyện tập chung trang 83
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Luyện tập trang 89
 • Luyện tập chung trang 90

Toán lớp 3 chương 3: Các số đến 10 000

 • Các số có bốn chữ số
 • Luyện tập trang 94
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95
 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96
 • Số 10 000 – Luyện tập
 • Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.
 • Luyện tập trang 99
 • So sánh các số trong phạm vi 10 000
 • Luyện tập trang 101
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
 • Luyện tập trang 103
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
 • Luyện tập trang 105
 • Luyện tập chung trang 106
 • Tháng – Năm
 • Luyện tập trang 109
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập trang 114
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 116
 • Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118
 • Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119
 • Luyện tập trang 120
 • Luyện tập chung trang 120
 • Làm quen với chữ số La Mã
 • Luyện tập trang 122
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Luyện tập trang 129 Phần 1
 • Luyện tập trang 129 Phần 2
 • Tiền Việt Nam trang 130
 • Luyện tập trang 132
 • Làm quen với thống kê số liệu
 • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 138

Toán lớp 3 chương 4: Các số đến 100 000

 • Các số có năm chữ số
 • Luyện tập trang 142
 • Các số có năm chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 145
 • Số 100 000- Luyện tập
 • So sánh số các số trong phạm vi 100 000
 • Luyện tập trang 148
 • Luyện tập trang 149
 • Diện tích của một hình
 • Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Luyện tập trang 153
 • Diện tích hình vuông
 • Luyện tập trang 154
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
 • Luyện tập trang 156
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
 • Tiền Việt Nam trang 157
 • Luyện tập trang 159
 • Luyện tập chung trang 160
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Luyện tập trang 162
 • Chia số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 165
 • Luyện tập chung trang 165
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 167 Phần 1
 • Luyện tập trang 167 Phần 2
 • Luyện tập chung trang 168

Toán lớp 3 chương 5: Ôn tập cuối năm

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 177
 • Luyện tập chung trang 178
 • Luyện tập chung trang 179