Toán lớp 4 – Để học tốt và đạt điểm cao môn Toán lớp 4

Lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 4 sách giáo khoa, vở bài tập giúp các em học tốt hơn.

Toán lớp 4 chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Luyện tập
 • Các số có sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 16
 • Luyện tập trang 17
 • Dãy số tự nhiên trang 19
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Luyện tập trang 22
 • Yến, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lương
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập trang 26
 • Tìm số trung bình cộng
 • Luyện tập trang 28
 • Biểu đồ
 • Biểu đồ (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 33
 • Luyện tập chung trang 35
 • Luyện tập chung trang 36

Toán lớp 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phép cộng và phép trừ

 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập trang 40
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chứa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Luyện tập trang 46
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Luyện tập trang 48
 • Luyện tập chung trang 48
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành vẽ hình vuông
 • Luyện tập trang 55
 • Luyện tập chung sgk trang 56

Phép nhân

 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,…
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề -xi-mét vuông
 • Mét vuông trang 64
 • Nhân một số tự nhiên với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Luyện tập trang 68
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Luyện tập trang 69
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 74
 • Luyện tập chung trang 75

Phép chia

 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang 78
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 83
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
 • Luyện tập trang 84
 • Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số
 • Luyện tập trang 87
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 89
 • Luyện tập chung trang 90
 • Luyện tập chung trang 91

Toán lớp 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Luyện tập trang 96
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Luyện tập trang 98
 • Luyện tập chung trang 99
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập trang 100

Giới thiệu hình bình hành

 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập trang 104

Toán lớp 4 chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi

Phân số

 • Phân số
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 110
 • Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số
 • Luyện tập trang 114
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 117
 • Luyện tập chung trang 118
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Luyện tập trang 120
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Luyện tập trang 122
 • Luyện tập chung trang 123 phần 1
 • Luyện tập chung trang 123 phần 2
 • Luyện tập chung trang 124

Các phép tính với phân số

 • Phép cộng phân số
 • Phép cộng phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 128
 • Luyện tập trang 128 (tiếp theo)
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 131
 • Luyện tập chung trang 131
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập trang 133
 • Luyện tập trang 134
 • Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số
 • Luyện tập trang 136
 • Luyện tập trang 137
 • Luyện tập chung trang 137
 • Luyện tập chung trang 138
 • Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 139

Giới thiệu hình thoi

 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập trang 143
 • Luyện tập chung trang 144

Toán lớp 4 chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số

 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập trang 148
 • Luyện tập trang 149
 • Luyện tập chung trang 149
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập trang 151
 • Luyện tập trang 151 (tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 152
 • Luyện tập chung trang 153

Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

 • Tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)

Toán lớp 4 chương 6: Ôn tập

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập chung trang 176
 • Luyện tập chung trang 177
 • Luyện tập chung trang 178
 • Luyện tập chung trang 179